หน่วยงานภายใต้กำกับ


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ


กองโลจิสติกส์


กองโลจิสติกส์ มีหน้าที่ เสนอแนะนโยบายแนวทาง และมาตรการการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ


กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


-


กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม


-


กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม


กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม มีหน้าที่เพิ่มขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์และการจัดการธุรกิจ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจ และพัฒนาบริการอุตสาหกรรม


กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่


กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ มีภารกิจหลักในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้ รุปแบบการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ให้เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรม พื้นที่ และสภาพแวดล้อม


กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน


กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการส่งเสริม พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างงานและรายได้แก่ราษฎรในชนบท


กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วิจัย พัฒนา และสนับสนุนทางวิชาการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมสนับสนุนให้สูงขึ้นเป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


กลุ่มพัฒนาเซรามิคและวัสดุอุตสาหกรรม


ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การ Japan International Cooperation Agency (JICA) ซึ่งได้ให้การสนับสนุนด้านการจัดสรรเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตเซรามิก


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1


สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2


ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3


สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4


-


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5


สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6


เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดโซ่อุปทานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7


-


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8


ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ และมีความยั่งยืนสู่สากล


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9


สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นแกนกลางให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และวิสาหกิจชุมชน


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11


ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


กองอุตสาหกรรมนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและค้นคว้า ควบคุม คุ้มครอง การอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระทำการอยู่แล้วและจะเกิด ใหม่ให้ดำเนินการตามแบบแผนและวิธีการที่ดี ในขั้นแรก ดำเนินการให้ความสำคัญและเน้นหนักในด้านการส่งเสริมReference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference