ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

              เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
      -----------------


ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) คุณสมบัติผู้สมัคร 
    1.1 มีสัญชาติไทย
    1.2 อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เกิน 63 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือก
    1.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
    1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    1.5 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ หรือ พ้นโทษ

          หรือ พ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือ รอการกำหนดแล้วแต่กรณีเกินห้าปี
    1.6 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
    1.7 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

    1.8 สามารถปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิได้เต็มเวลา

    1.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

    1.20 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

    1.21 มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารไม่น้อย

กว่า 3 ปี

        - ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

        - ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ/อาจารย์มหาวิทยาลัย จะต้องดำรงตำแหน่ง บริหารระดับต้นหรือผู้อำนวยการสำนัก หรือรองคณบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

        - ในกรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป

    1.22 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และหน้าที่ความรับผิดชอบ

สามารถปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิได้เต็มเวลา


2) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
    2.1  ใบสมัคร สามารถ Download ใบสมัคร คลิก

    2.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน6 เดือน)

    2.3  สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    2.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    2.6  สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน หรือ สำเนารับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด

    2.7  เอกสารแสดงแผนผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีตำแหน่งผู้บริหารระดับในขององค์กรตามข้อ 2.1(11)

    2.8  ใบรับรองคุณสมบัติตนเอง

    2.9  หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบสำคัญสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล เป็นต้น

   2.10 เอกสารแสดงผลงาน โครงการสำคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน

   2.11 งบการเงิน หรืองบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงรายได้หรือ รายรับย้อนหลัง 2 ปี  ตามปีบัญชีขององค์กรที่ผู้สมัครอ้างว่าเป็นผู้บริหารตามข้อ  2.1(11)

   2.12 ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครโดยรับรองว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคร้ายแรงอันได้แก่  โรคเรื้อนระยะติดต่อ วัณโรค โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการ โรคติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง

   2.13 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ และแนวคิดในการบริหารจัดการสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เป็นภาษาไทย เพื่อแสดงว่า ตนมีวิสัยทัศน์ บทบาท และมีแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ให้ประสบความสำเร็จใน 4ปี ข้างหน้า(ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4)

ท่านใดสนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือ E mail: admin@fid.or.th ส่งจดหมายสมัครงานมา ที่ฝ่ายบริหาร สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เลขที่ 75/6 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02 -354-1587 หรือ 0-2202-3686 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fid.or.th 
ประกาศ ณวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-354-1587

ส่งประวัติมาที่

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์มใบสมัครงาน

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference