สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ขอเข้าพบ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

  • 1410
  • 2019-11-12 03:42:18

่อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้ลงนามตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (สมาคม) ในการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  สมาคมได้มีข้อเสนอ ให้ทุนฝึกอบรม หลักสูตร “The Program on Productivity Improvement for Thailand (THPI) -Energy conservation through productivity enhancement as well as the improvement of operation practices in production lines” มายังอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ 3 วิธี ได้แก่  การปรับปรุงแก้ไขด้านผลิตภาพ  ด้านการบริหารระบบ และ ด้านอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคเฉพาะเพื่อการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตยานยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานผลิตของบริษัท   โดยเสนอให้ทุนฝึกอบรม  ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิประสานไปยังหน่วยงานภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป

 

ที่มา : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference