นโยบายการดำเนินงานของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

  • 524
  • 2024-04-29 11:52:16

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม นโยบายการดำเนินงานของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference