ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเรื่อง รับสมัครพนักงาน

  • 284
  • 2022-10-31 09:09:50

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ  ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน  1 อัตราโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) คุณสมบัติผู้สมัคร

       1.1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

       1.2 มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ หรือ งานสารบรรณ  หรืองานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี

       1.3 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างน้อย

       1.4 มีทักษะในด้านการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันและอดทนต่อการทำงาน

       1.5 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น ตาม พรบ.การรับราชการทหาร

2) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

        2.1 ใบสมัคร สามารถ Download ใบสมัคร คลิก

        2.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และวุฒิบัตรสุดท้าย และ/หรือ ใบรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)

        2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

        2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 1ปี)

        2.5 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)/หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่นๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ

              โดยเอกสารประกอบการสมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3) ขั้นตอนการคัดเลือก

        3.1 ทดสอบความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

        3.2 สัมภาษณ์

4) การประกาศรายชื่อและสำนักงานบัญชีรายชื่อที่ประกาศ ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2565  จะมีอายุ 1ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ  

          ทั้งนี้ ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ ข้างต้น สามารถ Download ใบสมัครที่ www.fid.or.th   ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ฝ่ายบริหาร สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เลขที่ 75/6 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  ภายในวันที่  15  พฤศจิกายน 2565   ในวันเวลาราชการ  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 02 -354-1587  รายละเอียดเพิ่มเติม

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference