อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

  • 1498
  • 2022-02-25 01:33:13

 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิได้จดอนุสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ดังที่ปรากฎในอนุสิทธิบัตรนี้

     

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference