ประกาศขยายรับสมัครงานตำแหน่ง ธุรการ

  • 120
  • 2021-12-27 06:19:43

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ  ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน  1 อัตราโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) คุณสมบัติผู้สมัคร

       1.1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

       1.2 มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ หรือ งานสารบรรณ  หรืองานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี

       1.3 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างน้อย

       1.4 มีทักษะในด้านการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันและอดทนต่อการทำงาน

       1.5 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น ตาม พรบ.การรับราชการทหาร

2) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

        2.1 ใบสมัคร สามารถ Download ใบสมัคร คลิก

        2.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และวุฒิบัตรสุดท้าย และ/หรือ ใบรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)

        2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

        2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 1ปี)

        2.5 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)/หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่นๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ

              โดยเอกสารประกอบการสมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3) ขั้นตอนการคัดเลือก

        3.1 การทดสอบทักษะ และความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office

        3.2 การสัมภาษณ์

4) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

        สำนักงานมูลนิธิจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สำนักงาน และเวปไซด์ www.fid.or.th ภายใน  15 วัน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

          ทั้งนี้ ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ ข้างต้น สามารถ Download ใบสมัครที่ www.fid.or.th   และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ มาที่ฝ่ายบริหาร สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เลขที่ 75/6 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  ภายในวันที่  12   มกราคม 2565 และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 -354-1587 ในวันเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564         รายละเอียดเพิ่มเติม

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference