•  75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  •  02-202-4501

  •  dsp@dip.go.th

  •  https://dsp.dip.go.th/th

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

     เป็นองค์กรนำอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

พันธกิจ

     - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น

     - เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีปประสิทธิภาพ

     - พัฒนาองค์การและศักยภาพบุคลากรสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง

     - สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference