•  165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

  •  074-211906-8

  •  ipc11@dip.go.th

  •  https://ipc11.dip.go.th/th/

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

วิสัยทัศน์

     สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น 10,000  ล้านบาท ภายในปี 64

 

พันธกิจ

     - เพิ่มมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

     - สร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ SME เข้าสู่ตลาด

     - เพิ่มผลิตภาพ SME

     - เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการประกอบการ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference