•  131 หมู่ที่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

  •  077-200395 , 077-200395-8

  •  ipc10@dip.go.th

  •  https://ipc10.dip.go.th/th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

วิสัยทัศน์
     เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน


พันธกิจ

     - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมอาเซียน
     - สร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการบริการ
     - บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference