•  67 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

  •  038-784-064-7

  •  ipc9@dip.go.th

  •  https://ipc9.dip.go.th/th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วิสัยทัศน์ 

     เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

 

พันธกิจ

     - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการประกอบ

     - สร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการบริการ การ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมอาเซียน

     - บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference