•  117 หมู่ที่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

  •  03-544-1029

  •  ipc8@dip.go.th

  •  https://ipc8.dip.go.th/th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

วิสัยทัศน์

     สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาทภายในปี 2564

พันธกิจ

     - มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

     - สร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ SME เข้าสู่ตลาด

     - เพิ่มผลิตภาพ SME

     - เพิ่มการใช้ระบบดิจิดอลในการประกอบการ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference