•  333 ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

  •  044 419 622

  •  ipc6@dip.go.th

  •  https://ipc6.dip.go.th/th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

วิสัยทัศน์

     เป็นองค์กรนำอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

พันธกิจ

     - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  วิสากิจชุมชน

     - ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น

     - เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ

     - พัฒนาองค์การและศักยภาพบุคลากรสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง

     - สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference