•  86 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

  •  043-393523,043-393527

  •  ipc5@dip.go.th

  •  https://ipc5.dip.go.th/th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

วิสัยทัศน์

     สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของปะเทศเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาทภายในปี 64

 

พันธกิจ

     - เพิ่มมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

     - สร้างแบนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ SME เข้าสู่ตลาด

     - เพิ่มผลิตภาพ SME

     - เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการประกอบการ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference