•  200 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

  •  056613161

  •  ipc3@dip.go.th

  •  https://ipc3.dip.go.th/th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

วิสัยทัศน์

     สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของปะเทศเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาทภายในปี 64

 

พันธกิจ

     - เพิ่มมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

     - สร้างแบนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ SME เข้าสู่ตลาด

     - เพิ่มผลิตภาพ SME

     - เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการประกอบการ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference