•  292 หมู่ที่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

  •  02-202-4492 , 086-591-8858

  •  ipc2@dip.go.th

  •  https://ipc2.dip.go.th/th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

วิสัยทัศน์

     สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น 10,000  ล้านบาท ภายในปี 64

 

พันธกิจ

     - เพิ่มมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

     - สร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ SME เข้าสู่ตลาด

     - เพิ่มผลิตภาพ SME

     - เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการประกอบการ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference