•  158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

  •  053-245361-2

  •  ipc1@dip.go.th

  •  https://ipc1.dip.go.th/th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

วิสัยทัศน์

     เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

 

พันธกิจ

     - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการประกอบ

     - สร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการบริการ การ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมอาเซียน

     - บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference