•  424 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

  •  054-281884 , 054-282376

  •  ceramic@dip.go.th

  •  https://cim.dip.go.th/th

กลุ่มพัฒนาเซรามิคและวัสดุอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศ

 

พันธกิจ

     - การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เช่น วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ ตลอดจนการให้บริการในรูปแบบหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อการวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นแก่โรงงานอุตสาหกรรม
     - การให้บริการวิเคราะห์และทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก ทั้งทางกายภาพ เคมี ความร้อนและแร่วิทยาด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐาน
     - การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงเอกสาร และวารสารทางวิชาการในอุตสาหกรรมเซรามิกต่างๆ
     - ศึกษาทดลอง วิจัยและพัฒนาการผลิตเซรามิกชนิดดั้งเดิม (Traditional Ceramics) และเซรามิก สมัยใหม่ (New Ceramics) เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการให้บริการและประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย
           - การศึกษาวิจัยวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
           - การวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
           - การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตทั้งเพื่อทดแทนการนำเข้าและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ซึ่งรูปแบบของการวิจัยและพัฒนาสามารถดำเนินการได้ดังนี้
             1) In-house Research เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต และนวัตกรรมใหม่
             2) Contact Research การดำเนินงานตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
             3) Cooperative Research การวิจัยร่วม โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ เช่นสถาบันการศึกษา หน่วยงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งการดำเนินการอาจอยู่ในรูปแบบการขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่น ๆ เป็นต้น

      - การจัดฝึกอบรม สัมมนาทางด้านวิชาการและเทคนิคการผลิตทั้งหลักสูตรระยะสั้น/ยาว และการบ่มเพาะเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการให้บริการฝึกอบรม เฉพาะรายตามคำขอรับบริการ
      - การให้บริการเครื่องจักรกลาง เพื่อใช้ในการศึกษาและทดลองผลิต
      - การเชื่อมโยงธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
      - ให้การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ
      - บริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference