•  86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  •  02-367-8100-1 , 098-874-2537

  •  https://diit.dip.go.th/th

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานหลักในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนให้มั่นคง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจได้ 5 พันล้านบาทภายในปี พ.ศ.2563

 

พันธกิจ

     ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference