•  ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  •  02-367-8338 , 02-367-8339

  •  dci@dip.go.th

  •  https://dci.dip.go.th/th

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

     กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จัดตั้งขึ้นจากการรวมหน่วยงาน 2 ประกอบด้วย หน่วยงานแรก  กองอุตสาหกรรมในครอบครัว มีบทบาทภาระหน้าที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในท้องที่ชนบท ให้ใช้เวลาว่างในการฝึกวิชาชีพผลิตสิ่งของใช้เองในครัวเรือน หรือจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว ด้วยการสำรวจลู่ทางฝึกอบรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมในท้องที่ชนบทต่าง ๆ หน่วยงานที่สอง กองส่งเสริมหัตถกรรมไทย มีบทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยในด้านการออกแบบและปรับปรุงคุณภาพ  ให้ตรงกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ ตลาดนักท่องเที่ยว และตลาดต่างประเทศ เพื่อศึกษาช่องทางเพิ่มปริมาณการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมไทยออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศให้สูงขึ้น  ด้วยการจัดห้องแสดงสินค้าหัตถกรรม เพื่อการส่งออก ทำการฝึกอบรมสาธิต และ เผยแพร่วิธีการผลิตหัตกรรมไทยที่ทันสมัย   ในปี พ.ศ. 2539 ก่อตั้งสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการส่งเสริม พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  ช่วยสร้างงานและรายได้แก่ราษฎรในชนบท    

      ปี พ.ศ. 2551 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แบ่งส่วนราชการตามราชกิจจานุเบกษา ให้ดำเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมองค์ความรู้  ภูมิปัญญา และธรรมภิบาล  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักเกิดความชัดเจน มีบทบาทหน้าที่ภายใต้โครงสร้างที่สนับสนุนด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น  จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

      ปี พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แบ่งส่วนราชการตามราชกิจจานุเบกษา จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน"  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference