•  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  •  02-202-4521 , 02-202-4590

  •  https://dnb.dip.go.th/th

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

วิสัยทัศน์

     เป็นองค์กรหลักในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจอย่างยั่งยืน และพัฒนาให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ

 

พันธกิจ

     - ดำเนินการสร้าง พัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถจัดตั้งธุรกิจตามศักยภาพของผู้ประกอบการและสภาพพื้นที่

     - ดำเนินการและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ โดยการให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสร้างสภาพแวดล้อม และปัจจัยเอื้อต่อการจัดตั้งธุรกิจ

     - ดำเนินการสร้างให้ผู้ประกอบการเกิดความตะหนัก ในความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และสร้างสังคมผู้ประกอบการ 


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference