•  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  •  02-202-4538

  •  bimd1@dip.go.th

  •  https://dbcd.dip.go.th/th

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

     - ศึกษาและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และกระบวนการในการส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารงานและการจัดการแบบสากล เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการประกอบการอุตสาหกรรม

     - ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม และเชื่อมโยงให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม และหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

     - นำร่องหลักสูตร รูปแบบ และกระบวนการ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและการรวมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

     - เสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมรายสาขาเป้าหมาย ให้มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการประกอบการสูงขึ้น

     - เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการบริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

     - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference