•  ชั้นที่ 5-6 เลขที่ 86/6 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  •  02-367-8145

  •  adminddi@dip.go.th

  •  https://ddi.dip.go.th/th

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

-


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference