•  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม กองโลจิสติกส์ ชั้น 4 75/6 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  •  02-202-4540 , 02-202-4542

  •  dol@dip.go.th

  •  https://dol.dip.go.th/th

กองโลจิสติกส์

ภารกิจ

     - กองโลจิสติกส์ มีหน้าที่ เสนอแนะนโยบายแนวทาง และมาตรการการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ

     - ศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงตลอดโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมสาขาเป้าหมาย

     - ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

     - เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference