•  อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 86/6 ซ.ตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  •  02-391-5340-43

  •  info@thaiplastics.org

  •  http://www.thaiplastics.org

สถาบันพลาสติก

วิสัยทัศน์

ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

     - มุ่งมั่นที่เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา (Think Tank) ให้กับหน่วยงานที่กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

     - มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดสายโซ่มูลค่า ในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อนำไทยสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลาสติกอาเซียน

     - มุ่งมั่นเป็นหน่วยปฏิบัติการ ที่จะดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference