•  อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  •  02-713-6290-2 ,02-713-6547-50

  •  info@isit.or.th

  •  http://www.isit.or.th/

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์

     เป็นแกนนำเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมโลหะการของประเทศไทย ตลอดจนอุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน

 

พันธกิจ

     - เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมโลหะการ)
     - ประสานงานและร่วมมือทางด้านนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐ
     - พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
     - ส่งเสริมการประสานงาน และร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
     - ให้บริการเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
     - ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ดูแลรับผิดชอบมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference