•  (สำนักงานกล้วยน้ำไท) ชั้น 3-4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  •  02-712-2414

  •  http://www.thaiauto.or.th

สถาบันยานยนต์

วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนสู่อนาคต ด้วยระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทันต่อยุคสมัย

 

พันธกิจ

     - เป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

     - ให้บริการงานด้านทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองและการพัฒนานวัตกรรม

     - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

     - พัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการทำวิจัยและพัฒนา

     - ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference