•  อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 เลขที่ 57 ถ.พระสุเมรุ (บางลำภู) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  •  02-280-7272

  •  eeiu@thaieei.com

  •  http://www.thaieei.com/2013/th/index.php

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิสัยทัศน์

    เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมของไทย เพื่อให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

     - ผลักดันการสงออกสินค้าไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมสร้างสมรรถนะของอุตสาหกรรม

     - ผลักดันการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ วัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ เพื่อการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     - ผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยสู่มาตรฐานสากล

     - สนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล

     - พัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference