•  1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท , กรุงเทพ 10400

  •  02-617-1727-36

  •  webmaster@masci.or.th

  •  http://masci.or.th/welcome/

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่ความเป็นเลิศด้านความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

พันธกิจ

ช่วยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการเติบโต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและองค์กร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการให้บริการด้านข้อมูลและองค์ความรู้ การฝึกอบรม การพัฒนามาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง

 


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference