•  2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

  •  02-422-8688

  •  http://www.nfi.or.th

สถาบันอาหาร

วิสัยทัศน์

สถาบันอาหารจะเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศด้วยการบริการที่เป็นเลิศ

 

พันธกิจ

     สร้างคุณค่าด้านวิชาการ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ล้ำสมัย ทันสถานการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร

 

ค่านิยม

     สถาบันอาหารดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ มีคุณธรรม ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการส่งมอบผลงานและบริการที่เป็นเลิศ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference