•  ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  •  02-713-5492-9 ต่อ 732, 740, 889

  •  https://www.thaitextile.org

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วิสัยทัศน์

     ส่งเสริมทักษะและความรู้สหวิชาการเน้นนวัตกรรมการออกแบบและการเชื่อมโยง ให้วิสาหกิจโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เพื่อทำให้เกิดการยกระดับผลิตภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

พันธกิจ

     - เป็นหน่วยงานเสนอแนะนโยบายและมาตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น

     - พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด อาทิ กลุ่มสิ่งทอเทคนิค และสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ (Technical & Functional Textile) กลุ่มสิ่งทอในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยานยนต์ กลุ่มสิ่งทอเพื่อสุขภาพและการแพทย์

     - พัฒนาการออกแบบบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (creativity & culture) ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) ที่สูงขึ้น

     - เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นกับธุรกิจอื่นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

     - เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพแก่อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการตลาด

     - เน้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่น เคหะสิ่งทอ กลุ่มสิ่งทอในยานยนต์ กลุ่มสิ่งทอเพื่อสุขภาพ สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ เครื่องหนังรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง ของขวัญ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference