•  700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

  •  038-215033-39, 033-266040-44

  •  crm_dept@tgi.mail.go.th

  •  http://www.tgi.or.th

สถาบันไทย-เยอรมัน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการยกระดับนวัตกรรม เทคโนโลยี และมนุษย์

Tomatization และ Robotics รวมถึงเครื่องจักรและแม่พิมพ์ สามารถแข่งขันได้ในยุค Industrial 4.0


ภารกิจ
- เป็นกลไกภาครัฐในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมถึงเครื่องจักรและแม่พิมพ์
- ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Change Agent)
- ข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Industrial Intelligence Unit)
- เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (CoE) ในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรและแม่พิมพ์
- เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference