•  700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

  •  038-215033-39, 033-266040-44

  •  crm_dept@tgi.mail.go.th

  •  http://www.tgi.or.th

สถาบันไทย-เยอรมัน

วิสัยทัศน์

     เป็นองค์กรนำในการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการยกระดับเทคโนโลยี  นวัตกรรมและบุคลากร  

ด้านระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรกลและแม่พิมพ์ ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
 
 
พันธกิจ
     - เป็นกลไกของรัฐในการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  รวมทั้งเครื่องจักรกลและแม่พิมพ์
     - ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  (Change Agent)
     - สนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  (Industrial Intelligence Unit)
     - เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ (Center of Excellence : CoE)  ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรกลและแม่พิมพ์
     - เป็นศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference