Packaging Academy for SME รุ่นที่ 1

  • 5242
  • 2018-12-08 00:37:10

หลักสูตรการอบรมด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา SME ให้แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการเลือกใช้ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองแนวโน้มของตลาดโลก

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference