รมช.สมชายฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสระบุรี

  • 1926
  • 2018-12-06 20:22:20

     4 พฤศจิกายน 2561 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ตลาดต้าน้ำโบราณต้นตาล เปิดพิพิธภัณฑ์เรือยาว กลุ่มสินค้า OTOP ณ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ทรงสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายสมศักดิ์ หวลกสิน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

     สำหรับโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village :CIV)ตลาดต้าน้ำโบราณต้นตาลนั้น เป็นโครงการหมู่บ้านที่มีกลิ่นไอของชุมชนชาวเหนือ เนื่องจากเป็นชุมชนไทยวน (ไท–ยวน) ที่อพยพมาจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายในสมัยรัชกาลที่ 1 แต่ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีแบบชาวเหนือ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย อาหารการกิน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ ทำให้ชุมชนมีเอกลักษณ์ สามารถนำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชนมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน 

     จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เดินทางไปยังศูนย์ OTOP คอมเพลกซ์ พุแค สระบุรี รับฟังปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP และเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในบริเวณตลาดหัวปลีและร่วมพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์ OTOP คอมเพลกซ์ พุแค สระบุรี และเยี่ยมชมร้านกาแฟ It’s SARA เพื่อเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference