ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

  • 268
  • 2020-09-09 03:57:20

   ด้วยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมีความประสงค์จะปรับปรุงพื้นที่ทำการ ณ บริเวณพื้นที่ชั้น 2 อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีสืบราคาและเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

  ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference